REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAMMA POLAND MACEWICZ SP.J.

 

§ 1
Strony transakcji

1. Sklep internetowy WAMMA działający pod adresem www.wammashop.pl / sklep jest własnością Wamma Poland Macewicz Spółka Jawna, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000398705, REGON: 341202998, NIP: 9671351211, z siedzibą w Lisim Ogonie przy ul. Twarda 12, zwanym dalej Sprzedawcą.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet.

3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, zwana dalej Kupującym.

§ 2
Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu, przedstawione na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia.

2. Ceny produktów oferowanych w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty.

 

§ 3
Składanie i realizacja zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www.wammashop.pl Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem tej strony internetowej, wypełniając udostępniony formularz.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Każde zamówienie niezwłocznie jest potwierdzane poprzez e-mail. Złożenie zamówienia jest propozycją zawarcia umowy. Natomiast do zawarcia umowy dochodzi z w chwilą przesłania przez Sprzedającego maila potwierdzającego, że zamówienie zostało przyjęte i zostanie zrealizowane. Otrzymanie e-maila od Sprzedawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Nie otrzymanie e-maila w ciągu 24 godzin oznacza, że z powodów technicznych bądź wskazania błędnego adresu e-mail przez Kupującego, zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku Kupujący proszony jest o kontakt z obsługą sklepu telefonicznie pod nr +48 52 5839530 bądź drogą elektroniczną info@wammashop.pl

4. Zamówienie jest realizowane w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu wpływu środków płatniczych w przypadku zamówień płatnych przelewem lub w ciągu 1-14 dni od momentu potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony poprzez e-mail.

6. Sprzedawca może anulować zamówienie jeśli:

a) dane Kupującego są niepełne lub nieprawdziwe,

b) nie można nawiązać kontaktu z Kupującym,

c) w przypadku braku wpływu należności na konto Sklepu w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku zamówień płatnych przelewem.

7. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy przewozowej jakość i kompletność towaru. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

§ 4
Formy płatności

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a) gotówką - odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy;

b) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

c) za pobraniem - kurierowi przy odbiorze przesyłki.

2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu. Koszt wysyłki towaru za granice Polski jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.

3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wysyłki znajdują się w zakładce (np. dostawa i płatność).

§ 5
Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją, której okres określa producent. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna.

2. W przypadku stwierdzenia wad technicznych tkwiących w towarze, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta.

3. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Kupujący winien wadliwy produkt odesłać przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy: Wamma Poland Macewicz Spółka Jawna, ul. Tarnowska 1, 85-391 Bydgoszcz. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego oraz dołączenie informacji o przyczynie reklamacji oraz oryginału dowodu zakupu.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania produktu. W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek ponosi Kupujący.

6. Kolory rzeczywiste produktów mogą nieznacznie różnić się od tych wskazywanych na zdjęciach, co nie podlega reklamacji.

7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca:

a)naprawi lub wymieni uszkodzony produkt na inny, pełnowartościowy

b) zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu wraz z kosztami wysyłki lub zaoferuje inne produkty dostępne w Sklepie.

8. W razie powstania uszkodzeń mechanicznych podczas transportu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie, bez podawania przyczyny.

2. Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością i dowodem zakupu, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

2. Nazwy firm, producentów i znaki towarowe zostały wykorzystane na stronach Sklepu w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy pomiędzy przedsiębiorcami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.