Tusz do pieczątek

Tusz do znakowania mięsa. Przeznaczony dla przemysłu spożywczego, mięsnego.

Składniki

 • Woda,
 • E422,
 • E155,
 • Etanol,
 • E325,
 • Glicerol
 • H226-Łatwopalna ciecz i para
 • P210-Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. - Zakaz palenia.
 • P241-Używaj przeciwwybuchowej instalacji elektrycznej/wentylacji/oświetlenia/…/sprzętu.
 • P280-Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy / ochronę słuchu
 • P240-Pojemnik na ziemię / wiązanie i sprzęt odbiorczy.
 • P303 + P361 + P353- W PRZYPADKU ZNACZENIA SKÓRY (lub włosów): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą/prysznicem.


Składniki wybrane do użycia w tuszu do stempli spożywczych E 155 HT Chocolate Brown spełniają wymagania przepisów dotyczących kontaktu z żywnością obowiązujących w Unii Europejskiej tj.: Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.; Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności; Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

ME138

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii: